Atviri duomenys

Esminiai veiklos rodikliai

Įvykiai susiję su tema

Pagrindiniai argumentai

pliusai
minusai

Įvykiai ir nuomonės

Spauskite , jei pritariate sprendimui ar nuomonei, spauskite , jei prieštaraujate.

Etapų gausa trukdo sekti projekto eigą.

modulinis projektų valdymas

 
0
 

Nuostatų 6.1 papunktyje numatyta, kad vienas iš portalo uždavinių yra automatizuoti dokumentų rinkinių surinkimą. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad dokumentai portale nekaupiami. Siūlome tikslinti portalo uždavinius pagal minėto įstatymo nuostatas.

prieštarauja įstatymui

 
-1
 

Tikslintinas Nuostatų 7.2 papunkčio turinys, nes neaišku, iš kur bus teikiami dokumentų rinkiniai atvirais formatais – ar iš duomenų teikėjų duomenų bazių, ar iš Atvirų duomenų portalo saugyklos posistemio, bet tuomet išeitų, kad šis portalas pats savyje įrašo, kaupia ir saugo registrų duomenis, jų rinkinius, o ne šių duomenų metaduomenis, kas prieštarautų Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių įstatymo 15 straipsnio 4 dalies nuostatoms dėl draudimo pakartotinai rinkti ir įrašyti pirminių šaltinių (registrų) duomenis.

prieštarauja įstatymui

 
-1
 

Rimtų abejonių kelia Nuostatų IV skyriuje siūlomo Atvirų duomenų portalo, kaip valstybės informacinės sistemos, funkcinių posistemių teisinio reguliavimo pagrįstumas, jų vidinis ir tarpusavio technologinis suderinamumas, nes dabar susisteminti ir apibrėžti posistemiai neatitinka nei Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymo 21 straipsnio nuostatų, nei šio portalo paskirties. Atsižvelgiant į tai, siūlytina pagal toliau pateikiamas pastabas iš esmės peržiūrėti šio portalo funkcinę struktūrą, jį sudarančius posistemius.

prieštarauja įstatymui

 
-1
 

Svarstytina, ar Nuostatų 18.6 papunktyje yra tinkamai reglamentuojamas portalo valdymo posistemis, nes įvertinant Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymo 21 straipsnio 3 dalies nuostatų kontekste tai, kad duomenys pakartotiniam naudojimui (atviri duomenys) yra teikiami už atlyginimą, manome, kad praktikoje šių nuostatų bus neįmanoma įgyvendinti be atskiro mokėjimų valdymo posistemio. Pažymėtina, kad šio posistemio funkcijos turėtų apimti ne tik mokėjimų valdymo stebėseną ir auditą, bet taip pat ir realizuoti mokėjimų pavedimų vykdymą.

duomenys turi būti teikiami už atlyginimą

 
-1
 

Šiandien Vyriausybės pasitarime pristačiau atvirų duomenų idėją - kad visi valstybės institucijų kaupiami duomenys turi būti pasiekiami verslui kompiuteriniais formatais, nemokamai (nebent išimtinais atvejais), be naudojimo apribojimų (t.y. galima naudoti komerciniams tikslams).

pritaria

 
0
 

Kodėl prieš du metus to nepadarėm?

pritaria

 
1